sahypa_banner06

önümleri

 • Buraw berkidijileri Hytaý zawody lomaý satuw sapaklary emele getirýän nurbat

  Buraw berkidijileri Hytaý zawody lomaý satuw sapaklary emele getirýän nurbat

  • HYZMATDAŞ EDIP BOLAN
  • Plastmassa sapaklary emele getirýän nurbat
  • Inçe plastmassa üçin sapak emele getiriji nurbat
  • Döwülen plastmassa üçin nurbat
  • Metal üçin sapak emele getirýän nurbat
  • Metal üçin nurbatlar
  • Agaç üçin nurbatlar
 • Hytaý berkidijileri goşa goşa sapak öz-özüne degmek üçin nurbat

  Hytaý berkidijileri goşa goşa sapak öz-özüne degmek üçin nurbat

  Iki sapakly nurbatlar çeýe ulanylyşy üpjün edýär.Iki sapakly gurluşy sebäpli goşa sapakly nurbatlar, dürli gurnama şertlerine we berkidiş burçlaryna uýgunlaşyp, aýratyn zerurlyklara görä dürli tarapa aýlanyp bilner.Bu olary ýörite gurnamagy talap edýän ýa-da gönüden-göni deňleşdirip bolmaýan ssenariýalar üçin ideal edýär.

 • lomaý baha takyk metal möhürleme bölekleri

  lomaý baha takyk metal möhürleme bölekleri

  Marka bölekleri ýokary netijeliligi, takyklygy, ajaýyp güýji we ajaýyp görnüşi bolan metal önümleriniň bir görnüşidir.Awtoulag pudagynda bolsun, elektronika ýa-da öý bezegi, möhür basýan bölekler çalşyp bolmajak rol oýnaýar.Öňdebaryjy möhürleme tehnologiýamyz we berk hil gözegçiligi arkaly müşderilere ýokary hilli we ygtybarly möhürleme çözgütleri bermäge borçlanýarys

 • m25 m3 m4 m5 m6 m8 bürünç sapakly hoz

  m25 m3 m4 m5 m6 m8 bürünç sapakly hoz

  Goýlan hozuň dizaýny ýönekeý we sypaýy, tekiz çyzyklar bilen dürli materiallar we gurluşlar üçin ajaýyp gabat gelýär.Diňe ygtybarly baglanyşyk bilen çäklenmän, taslamaňyza bir reňk goşmak üçin bezeg täsiri hem bar.Goýýan hozlarymyz, dürli stres we daşky gurşaw şertlerinde durnuklylygyny we ygtybarlylygyny üpjün edýän ýokary güýçli materiallardan öndürilýär.Özboluşly dizaýny, goşmaça gurallara ýa-da enjamlara zerurlyk bolmazdan, gurnama işini has aňsat we çaltlaşdyrýar.Öňünden deşilen çukura hozy salyň we ygtybarly birikmek üçin berkidiň.

   

 • ýokary hilli ýöriteleşdirilen poslamaýan polat t kebşirleýji hoz m6 m8 m10

  ýokary hilli ýöriteleşdirilen poslamaýan polat t kebşirleýji hoz m6 m8 m10

  Kebşirleýiş hozy kebşirlemegiň gowy ýerine ýetirijiligine we berkligine eýe.Güýçli baglanyşyk döretmek üçin kebşirlemek arkaly iş bölegi bilen berk baglanyşdyrylýar.Kebşirleýiş hozunyň dizaýny, kebşirleme işini ýönekeý we täsirli edýär, bu gurnama wagtyny we zähmet çykdajylaryny ep-esli tygşytlaýar.Kebşirleýiş hozymyz poslamaýan polat, uglerod polat we ş.m. ýaly ýokary hilli materiallar bilen öndürilýär. Bu materiallar kebşirlenen hozuň agyr şertlerde uzak wagtlap durnukly işlemegini üpjün edip, ajaýyp ýylylyga we poslama garşylygy bar.

 • ýuwujy bilen k hozy bilen lomaý hek hozy

  ýuwujy bilen k hozy bilen lomaý hek hozy

  K-hozymyz gaty gowşadyjy garşylyga eýedir.Specialörite gurluş dizaýny we berk baglanyşyk usuly arkaly, sapagyň gowşamagynyň öňüni alyp biler we durnukly we ygtybarly birikme ýagdaýyny saklap biler.Wibrasiýa ýa-da zarba sebäpli boş hoz hakda alada ýok.

 • Poslamaýan polatdan aýlanýan alty flanes hozy

  Poslamaýan polatdan aýlanýan alty flanes hozy

  Çeňňek gapagy titremäniň we zarbanyň öňünde berk durmaga mümkinçilik berýän özboluşly elastik dizaýna eýedir.Şol bir wagtyň özünde, önümlerimiziň ygtybarly we uzak möhletli durnukly baglanyşygy üpjün etmek üçin ajaýyp gowşatma garşy funksiýasy bar.

 • m2 m4 m6 m8 m12 dürli ululykdaky inedördül hoz

  m2 m4 m6 m8 m12 dürli ululykdaky inedördül hoz

  Köp ýyllyk tejribesi we tehniki ussatlygy bolan bir kompaniýa hökmünde müşderilerimize iň oňat hilli önümleri bermäge hemişe çalyşýarys.Kwadrat hozy biziň güýjümiziň ajaýyp beýanydyr.Her inedördül hozuň ululygy we spesifikasiýasy, beýleki bölekler bilen ajaýyp gabat gelýändigine göz ýetirmek üçin berk gözegçilikde saklanýar.Bu takyklyk we yzygiderlilik inedördül hozlary dürli mehaniki enjamlarda we gurluşlarda möhüm we möhüm komponente öwürýär.

 • Hytaý poslamaýan polatdan ýasalan alty hoz öndürijiler

  Hytaý poslamaýan polatdan ýasalan alty hoz öndürijiler

  Hytaýda hek hozy öndüriji we üpjün ediji hökmünde biziň kompaniýamyz, enjam berkidiji pudagynda B2B öndürijilerine ýokary hilli önümler bermäge bagyşlanýar.Dürli materiallar, ululyklar we düzülip bilinýän görnüşler bilen, alty hozymyz gymmatly müşderilerimiziň aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ýasaldy.

 • Hytaý neýlon gulp hozy öndürijiler

  Hytaý neýlon gulp hozy öndürijiler

  Gulp hozy poslamaýan polat, uglerod polat, mis, garyndy polat we başgalar ýaly ýokary hilli materiallardan ýasalýar.Bu dürli materiallar, gulp hozymyzyň aýratyn talaplaryňyza laýyk gelmegini üpjün edýär.Arzaňyza laýyk gelýän materialy saýlamaga mümkinçilik berýän, özleşdirmegi ileri tutýarys.

 • poslamaýan polatdan ýasalan nurbat öndüriji

  poslamaýan polatdan ýasalan nurbat öndüriji

  Obeer ýüzündäki abraýly müşderilerimize ýokary hilli önümleriň giň toplumyny hödürleýän öňdebaryjy kärhana hökmünde buýsanýarys.Berkidiji pudakda 20 ýyldan gowrak tejribe toplap, hünär dizaýnymyz, ajaýyp önümçilik ülňülerimiz we ajaýyp müşderi hyzmaty bilen abraýly abraý gazandyk.Bu gün, iň soňky döreden zatlarymyzy - materiallary berkitmegiň usulyny üýtgetmek üçin niýetlenen iň soňky kombinasiýa nurbatlary bolan SEMS nurbatlary bilen tanyşdyrýarys.

 • torx pin ýesir nurbat öndürijisi lomaý

  torx pin ýesir nurbat öndürijisi lomaý

  Ygtybarly we hemişelik berkidiş çözgüdini kepillendirýän ýokary hilli nurbat gözleýärsiňizmi?Indi seretme!Apparat berkidiji pudagynda meşhur B2B öndürijisi bolan kompaniýamyz, iň soňky teklibimiz - “Captive Screw” -i hödürlemekden hoşal.