sahypa_banner05

Kompaniýa topary

Kompaniýa topary-2 (10)

Yuqiang Su

Baş direktory

1970-nji ýyllarda doglan “Dongguan Yuhuang Elektron Tehnologiýa Co. Ltd.” -niň düýbüni tutujy we başlygy, 20 ýyldan gowrak wagt bäri nurbat pudagynda köp işledi.Ol täze geleninden we noldan başlap, nurbat pudagynda gowy abraý gazandy.Biz oňa mähir bilen "Nurbatlaryň şazadasy" diýýäris.2016-njy ýylda Pekin uniwersitetinden EMBA diplomyny aldy we 2017-nji ýylda jemgyýetçilik abadançylygynyň "asyl nokady saglyk merkezini" döretdi.

Kompaniýa topary-2 (9)

Zhou Zheng

In Engineeringenerçilik bölüminiň müdiri

Ençeme ýyllap berkitme pudagy bilen meşgullanýan, önüm çyzuw dizaýnyna, önüm gözlegine we ösüşine, gurnama meselesiniň ugrukdyrylyşyna, önümi gözlemekde we işläp düzmekde örän baý tejribä eýe we müşderiler üçin in engineeringener tehniki goldaw berýär.

Kompaniýa topary-2 (4)

Jianjun Zheng

Önümçilik bölüminiň müdiri

Nurbatlaryň, berkidijileriň we beýleki önümleriň işe başlamagy üçin jogapkärdir.10 ýyldan gowrak wagt bäri işleýär.Önümçilikde baý dolandyryş tejribesi bar, ünsli we yhlasly işleýär.

Kompaniýa topary-2 (3)

Hongyong Tang

Önümçilik bölüminiň müdiri

Buraw berkidiji önümleriň diş sürtmek prosesi, şeýle hem ýöriteleşdirilen önümleri öndürmek we ösdürmek üçin jogapkärdir we täze önümler üçin kämilleşdiriş meýilnamalaryny ençeme gezek öňe sürüp, müşderiler üçin ulanyş meselelerini üstünlikli işläp düzdi we çözdi.

Kompaniýa topary-2 (2)

Rui Li

Hil bölüminiň müdiri

Hiliň gözegçiligini köp gezek öňe sürüň we özgertiň, synagyň netijeliligini we täsirini ýokarlandyryň;Hil meselelerine çalt jogap beriň we müşderiler üçin çözgüt beriň.

Kompaniýa topary-2 (1)

Cherry Wu

Daşary söwda menejeri

On ýyldan gowrak daşary söwda tejribesi, müşderileriň hakyky zerurlyklaryny ýüze çykarmaga we bu maksat bilen hyzmatlary bermäge ökde;Iň ýaýran söz "müşderileriň nukdaýnazaryndan pikirlenmeli"