sahypa_banner05

Sorag-jogap

1. Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?

Öndüriji, şeýlelik bilen önümleri iň gowy bahadan alýandygyňyza göz ýetirýäris.

biziň bilen işlemek, berkitmeleriň hilini ýokarlandyryp bilersiňiz, sebäbi biz zawod gönüden-göni we önümleriňize has laýyk.

2. Şereketiňiz näçe ýaşynda?

Zawodymyz 1998-nji ýylda guruldy, ondan ozal başlygymyzyň bu pudakda 30 ýyldan gowrak tejribesi bar, döwlet tarapyndan dolandyrylýan nurbat zawodynda berkidiji uly inerenerdi, Mingxing enjamyny tapdy, indi YUHUANG FASTENERS boldy.

3. Siziň haýsy şahadatnamalaryňyz bar?

ISO9001, ISO14001 we IATF16949 şahadatnamalarymyz bar, önümlerimiziň hemmesi REACH, ROSH

4. Töleg usulyňyz näme?

Ilkinji hyzmatdaşlyk üçin T / T, Paypal, Western Union, Money gram we nagt görnüşinde 30% goýum goýup bileris, ýol ýazgysynyň ýa-da B / L-iň göçürmesine garşy tölenen galyndy.

Hyzmatdaşlykdan soň, müşderi işini goldamak üçin 30 -60 günlük AMS edip bileris

Sargydy tassyklamak üçin doly tölenen 5000 ABŞ dollaryndan aşakda, jemi 5000 ABŞ dollaryndan ýokary bolsa, goýum hökmünde 30% tölenen bolsa, galanlary iberilmezden öň tölenmeli.

5. Adaty gowşuryş senesi?

Adatça buýrugy tassyklandan soň 15-25 iş güni, açyk gurallar gerek bolsa, 7-15 gün.

6. Nusga berip bilersiňizmi?Töleg barmy?

A. Eger aksiýamyzda gabat gelýän galyndy bar bolsa, mugt nusga we ýygnan ýükler bilen üpjün ederdik.

B. Bir stockada gabat gelýän galyndy ýok bolsa, galybyň bahasyny sitata etmeli.Sargyt mukdary bir milliondan gowrak (yzyna gaýtaryş mukdary önüme bagly).

7. Haýsy iberiş usullary üpjün edilip bilner?

Has kiçi we ýeňil harytlar üçin - Ekspress ýa-da adaty howa ýükleri.

Has uly we agyr harytlar üçin - Deňiz ýa-da demir ýol ýükleri.

8. Ony ownuk haltalara (ýöriteleşdirilen gaplama) gaplap bilersiňizmi?

Gaplamak aýratynlaşdyrylyp bilner, ýöne zähmet çykdajylaryny ýokarlandyrar.

9. Önümiň hilini nädip üpjün etmeli?

A. Önümlerimiziň her bir baglanyşygynda hiline gözegçilik etmek üçin degişli bölüm bar. Çeşmeden gowşurylyşyna çenli önümler ISO prosesine berk laýyk gelýär, öňki amaldan indiki proses akymyna çenli hemmesi hiliň tassyklanandygyny görkezýär indiki ädimden öň dogry.

B. Önümleriň hiline jogapkär ýörite bölümimiz bar.Barlag usuly dürli nurbat önümlerine, el bilen barlamaga, maşyn barlagyna esaslanar.

C. Bizde materialdan önümlere çenli doly gözegçilik ulgamlary we enjamlary bar, her ädim siziň üçin iň gowy hilini tassyklaýar.

10. Şereketiňiziň iň uly artykmaçlygy näme?

J: özleşdirmek

a.Specialörite zerurlyklaryňyza laýyk gelýän hünär dizaýn ukybymyz bar.elmydama täze önümleri ösdürýäris we önümiň aýratynlyklaryna görä laýyk berkitmeler öndürýäris.

b.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda çig mal satyn almak, galyndylary saýlamak, enjamlary sazlamak, parametrleri düzmek we çykdajylary hasaba almak ýaly programmalaryň doly toplumy amala aşyrylyp bilner.

B: Gurnama çözgütleri bilen üpjün ediň

C: Zawodyň berk güýji

a.zawodymyz 12000㎡ meýdany öz içine alýar, häzirki zaman we ösen maşynlarymyz, takyk synag gurallary, berk hil kepilligi bar.

b.1998-nji ýyldan bäri bu pudakda işleýäris. Şu güne çenli 22 ýyldan gowrak tejribe topladyk, size iň ökde önümleri we hyzmaty hödürlemek üçin bagyşlanýar.

c.YuHuang döredileli bäri önümçiligi, öwrenmegi we gözlegleri birleşdirmek ýolunda ýöräpdik.Örän ýokary tehnologiýa we önümçilik dolandyryş tejribesi bolan ýokary hilli in engineeringener we tehniki işgärler we tehniki işgärler toparyny aldyk.

d.Önümlerimiz köp ýurtlara eksport edilýär, Müşderilerimiziň önümlerimiziň ulanylyşy baradaky pikirleri hem gaty gowy.

e.Berkidiji pudakda 20 ýyldan gowrak tejribämiz bar we ýöriteleşdirilen dizaýn berkitmelerinde ýöriteleşmek, şeýle hem üpjün edijileri çözgütler bilen üpjün etmek üçin hünärmen R&D toparymyz bar.

D: qualityokary hilli hyzmat mümkinçiligi

a.Önümi ösdürmek prosesinde we satuwdan soňky hyzmatlarda goşmaça gymmatly hyzmatlary berip biljek ösen hil bölümi we in engineeringenerçilik bölümi bar.

b.Berkidiji pudakda 20 ýyldan gowrak tejribämiz bar, ähli berkidijileri tapmaga kömek edip bileris.

c.Müşderä ýokary hilli önümleri hödürläň, önümiň her önümçilik baglanyşygynyň hiline berk gözegçilik etmek üçin IQC, QC, FQC we OQC bar.