sahypa_banner04

habarlar

 • Allen açarynda Torx ulanyp bilerinmi?

  Allen açarynda Torx ulanyp bilerinmi?

  Giriş: Torx bitini ýa-da otwýortkany Allen açary bilen ulanyp bolarmy diýen sorag, alty açar ýa-da alty açar hökmünde hem bilinýär, berkitmek we ýygnamak meselesinde umumy sorag.Bu el gurallarynyň gabat gelýändigine we köp taraplydygyna düşünmek essentiýa ...
  Koprak oka
 • Altyburçly kelleli boltyň maksady näme?

  Altyburçly kelleli boltyň maksady näme?

  Alty burçly boltlar ýa-da altyburçly boltlar diýlip hem atlandyrylýan alty kelleli boltlar, özboluşly dizaýny we ygtybarly berkidiş mümkinçilikleri sebäpli dürli pudaklarda giňden ulanylýan möhüm berkitmelerdir.Bu boltlar, gowşatmazlygy üpjün etmek üçin ýörite işlenip düzülendir, ma ...
  Koprak oka
 • PT nurbatynyň ýüpi näme?

  PT nurbatynyň ýüpi näme?

  PT nurbatynyň ýüplügine düşünmek, ýokary derejeli pudaklarda iň oňat netijeleri gazanmak üçin zerurdyr.Pt sapak nurbadynyň iň amatly nokady, ýokary gysgyçly ýük bilen plastmassa bölekleriniň aşagyndaky aşaky basyş arasynda deňagramlylygy saklamak üçin seresaplylyk bilen işlenip düzülendir ....
  Koprak oka
 • Altyburçly boltlaryň artykmaçlyklary näme?

  Altyburçly boltlar, altyburç boltlar ýa-da altyburçly baş boltlar diýlip hem atlandyrylýar, olary dürli pudaklarda we amalyýetlerde aýrylmaz edýän köp sanly artykmaçlygy hödürleýär.Altyburçly boltlary ulanmagyň esasy peýdalary: 1. Iň ýokary tork kuwwaty: Altyburçly boltlaryň aýratynlygy ...
  Koprak oka
 • Kiçijik nurbatlar näme üçin ulanylýar?

  Kiçijik nurbatlar näme üçin ulanylýar?

  Mikro nurbatlar diýlip hem atlandyrylýan kiçijik nurbatlar, takyklygyň iň möhüm ähmiýeti bolan dürli programmalarda möhüm rol oýnaýar.Köpugurlylygy we ygtybarlylygy olary dürli pudaklarda aýrylmaz edýär.Geliň, bu kiçijik dürli programmalara göz aýlalyň ...
  Koprak oka
 • Hindi müşderilerini görmäge hoş geldiňiz

  Hindi müşderilerini görmäge hoş geldiňiz

  Şu hepde Hindistandan iki sany esasy müşderini myhman almakdan hoşal bolduk we bu sapar bize zerurlyklaryna we garaşýan zatlaryna has gowy düşünmek üçin gymmatly mümkinçilik berdi.Ilki bilen, müşderini dürli-dürli doldurylan nurbat sergi otagymyza baryp gördük ...
  Koprak oka
 • Allen bilen Torx açarlarynyň arasynda näme tapawut bar?

  Allen bilen Torx açarlarynyň arasynda näme tapawut bar?

  Berkidiji boltlar we hereketlendiriji nurbatlar barada aýdylanda, iş üçin zerur gurallaryň bolmagy hökmanydyr.Bu ýerde “Torx” top kellesi, l görnüşli torx açary, torx açar açary, allen açar açary we heks allen açary ulanylýar.Her gural belli bir maksat bilen hyzmat edýär ...
  Koprak oka
 • Iň ýaýran maşyn nurbady näme?

  Iň ýaýran maşyn nurbady näme?

  Maşyn nurbatlary nurbat görnüşleriniň aýratyn kategoriýasydyr.Olar birmeňzeş ýüplükler, agaçdan ýa-da metal nurbatlardan has inçe çukur bilen kesgitlenýär we metal böleklerini birleşdirmek üçin niýetlenendir.Maşyn nurbat kellesiniň iň köp ýaýran görnüşlerine pan kellesi, tekiz heý ...
  Koprak oka
 • Näme üçin Hex Wrenches Allen Keys diýilýär?

  Näme üçin Hex Wrenches Allen Keys diýilýär?

  Allen açarlary diýlip hem atlandyrylýan alty kranlar, adyny alty sany nurbat ýa-da bolt bilen işlemek zerurlygyndan alýar.Bu nurbatlar kellesinde altyburçly depressiýa bolup, olary berkitmek ýa-da gowşatmak üçin ýörite işlenip düzülen gural - alty wilkany talap edýär.Bu häsiýetli de ...
  Koprak oka
 • Iveesirlenen nurbatlar näme üçin ulanylýar?

  Iveesirlenen nurbatlar näme üçin ulanylýar?

  Aptesirlenen nurbatlar, anakartlara ýa-da esasy tagtalara gulplanmak üçin ýörite döredilip, nurbatlary boşatmazdan birikdirijileri aňsat gurnamaga we aýyrmaga mümkinçilik berýär.Adatça kompýuter komponentlerini, mebelleri we beýleki önümleri öndürmekde ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Gara sink örtügi bilen nurbat ýüzlerinde garamagy nädip tapawutlandyrmaly?

  Gara sink örtügi bilen nurbat ýüzlerinde garamagy nädip tapawutlandyrmaly?

  Gara sink örtügi bilen nurbat ýüzleri üçin garalanda, birnäçe möhüm faktory göz öňünde tutmaly: Örtügiň galyňlygy: Gara sink örtükli nurbat, garalamak bilen deňeşdirilende has galyň örtük bolýar.Munuň sebäbi himiki reaksiýa betwee ...
  Koprak oka
 • “Yuhuang Business Kick” konferensiýasy

  “Yuhuang Business Kick” konferensiýasy

  Uhuhuang ýaňy-ýakynda ýokary derejeli ýolbaşçylaryny we işewür adamlaryny işewürlik üçin manyly ýygnak üçin ýygnady, 2023-nji ýylyň täsirli netijelerini mälim etdi we öňümizdäki ýyl üçin uly meýilnama düzdi.Maslahat, artykmaçlygy görkezýän içgin maliýe hasabaty bilen başlandy ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/7