sahypa_banner06

önümleri

 • m25 m3 m4 m5 m6 m8 bürünç sapakly hoz

  m25 m3 m4 m5 m6 m8 bürünç sapakly hoz

  Goýlan hozuň dizaýny ýönekeý we sypaýy, tekiz çyzyklar bilen dürli materiallar we gurluşlar üçin ajaýyp gabat gelýär.Diňe ygtybarly baglanyşyk bilen çäklenmän, taslamaňyza bir reňk goşmak üçin bezeg täsiri hem bar.Goýýan hozlarymyz, dürli stres we daşky gurşaw şertlerinde durnuklylygyny we ygtybarlylygyny üpjün edýän ýokary güýçli materiallardan öndürilýär.Özboluşly dizaýny, goşmaça gurallara ýa-da enjamlara zerurlyk bolmazdan, gurnama işini has aňsat we çaltlaşdyrýar.Öňünden deşilen çukura hozy salyň we ygtybarly birikmek üçin berkidiň.

   

 • ýokary hilli ýöriteleşdirilen poslamaýan polat t kebşirleýji hoz m6 m8 m10

  ýokary hilli ýöriteleşdirilen poslamaýan polat t kebşirleýji hoz m6 m8 m10

  Kebşirleýiş hozy kebşirlemegiň gowy ýerine ýetirijiligine we berkligine eýe.Güýçli baglanyşyk döretmek üçin kebşirlemek arkaly iş bölegi bilen berk baglanyşdyrylýar.Kebşirleýiş hozunyň dizaýny, kebşirleme işini ýönekeý we täsirli edýär, bu gurnama wagtyny we zähmet çykdajylaryny ep-esli tygşytlaýar.Kebşirleýiş hozymyz poslamaýan polat, uglerod polat we ş.m. ýaly ýokary hilli materiallar bilen öndürilýär. Bu materiallar kebşirlenen hozuň agyr şertlerde uzak wagtlap durnukly işlemegini üpjün edip, ajaýyp ýylylyga we poslama garşylygy bar.

 • ýuwujy bilen k hozy bilen lomaý hek hozy

  ýuwujy bilen k hozy bilen lomaý hek hozy

  K-hozymyz gaty gowşadyjy garşylyga eýedir.Specialörite gurluş dizaýny we berk baglanyşyk usuly arkaly, sapagyň gowşamagynyň öňüni alyp biler we durnukly we ygtybarly birikme ýagdaýyny saklap biler.Wibrasiýa ýa-da zarba sebäpli boş hoz hakda alada ýok.

 • Poslamaýan polatdan aýlanýan alty flanes hozy

  Poslamaýan polatdan aýlanýan alty flanes hozy

  Çeňňek gapagy titremäniň we zarbanyň öňünde berk durmaga mümkinçilik berýän özboluşly elastik dizaýna eýedir.Şol bir wagtyň özünde, önümlerimiziň ygtybarly we uzak möhletli durnukly baglanyşygy üpjün etmek üçin ajaýyp gowşatma garşy funksiýasy bar.

 • m2 m4 m6 m8 m12 dürli ululykdaky inedördül hoz

  m2 m4 m6 m8 m12 dürli ululykdaky inedördül hoz

  Köp ýyllyk tejribesi we tehniki ussatlygy bolan bir kompaniýa hökmünde müşderilerimize iň oňat hilli önümleri bermäge hemişe çalyşýarys.Kwadrat hozy biziň güýjümiziň ajaýyp beýanydyr.Her inedördül hozuň ululygy we spesifikasiýasy, beýleki bölekler bilen ajaýyp gabat gelýändigine göz ýetirmek üçin berk gözegçilikde saklanýar.Bu takyklyk we yzygiderlilik inedördül hozlary dürli mehaniki enjamlarda we gurluşlarda möhüm we möhüm komponente öwürýär.

 • Hytaý poslamaýan polatdan ýasalan alty hoz öndürijiler

  Hytaý poslamaýan polatdan ýasalan alty hoz öndürijiler

  Hytaýda hek hozy öndüriji we üpjün ediji hökmünde biziň kompaniýamyz, enjam berkidiji pudagynda B2B öndürijilerine ýokary hilli önümler bermäge bagyşlanýar.Dürli materiallar, ululyklar we düzülip bilinýän görnüşler bilen, alty hozymyz gymmatly müşderilerimiziň aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ýasaldy.

 • Hytaý neýlon gulp hozy öndürijiler

  Hytaý neýlon gulp hozy öndürijiler

  Gulp hozy poslamaýan polat, uglerod polat, mis, garyndy polat we başgalar ýaly ýokary hilli materiallardan ýasalýar.Bu dürli materiallar, gulp hozymyzyň aýratyn talaplaryňyza laýyk gelmegini üpjün edýär.Arzaňyza laýyk gelýän materialy saýlamaga mümkinçilik berýän, özleşdirmegi ileri tutýarys.

 • Tekiz kelleli alty rozetka ýeňli barrel hozy

  Tekiz kelleli alty rozetka ýeňli barrel hozy

  Bir barrel hozy, birleşdiriji hoz ýa-da barrel nurbat diýlip hem atlandyrylýar, iç ýüplükleri bilen silindr şekilli berkidiji görnüşdir.Adatça güýçli we ygtybarly baglanyşyk döretmek üçin bolt bilen bilelikde ulanylýar.

 • Custöriteleşdirilen poslamaýan polatdan öz-özüne degirilen sapakly hoz goýuň

  Custöriteleşdirilen poslamaýan polatdan öz-özüne degirilen sapakly hoz goýuň

  Custöriteleşdirilen poslamaýan polatdan öz-özüne degirilen ýüplük Içki içerki öwrülişik sap ýeň ýeňi üýtgeýän diametrli hoz

 • Standartlaşdyrylan standart däl pyçakly goýulýan hoz

  Standartlaşdyrylan standart däl pyçakly goýulýan hoz

  Hytaý öndürijisi SUS304 Poslamaýan polatdan ýasalan egrilen tegelek hoz M3 M4 M5 M6 M8 tegelek tegelek hozy berkidiň

 • Bürünç gurçuk dişli tigirli mebel, hozy birleşdirýän bürünç

  Bürünç gurçuk dişli tigirli mebel, hozy birleşdirýän bürünç

  Nurbatlary, hoz , bolt , awtomatiki öwrümleri, şahlary we ýörite şekilli berkidijileri işläp taýýarlamakda we öndürmekde ýöriteleşýäris.Metal berkitmelerimiz jübi telefonlarynda, kompýuterlerde, printerlerde, durmuş enjamlarynda, telekommunikasiýa, kompýuter şekillendiriş enjamlarynda we ş.m. giňden ulanylýar.

 • poslamaýan polat T Slot Nut m5 m6

  poslamaýan polat T Slot Nut m5 m6

  T hozy, kompaniýamyzyň gözleg we ösüş (R&D) we özleşdirmek mümkinçilikleri boýunça tejribesini görkezýän ýöriteleşdirilen berkitmelerdir.Bu hozlar, aňsat gurnamaga we ygtybarly berkitmäge mümkinçilik berýän ýüplükli barrel bilen “T” harpyna meňzeş özboluşly görnüşe eýe.Kompaniýamyz, dürli pudaklaryň özboluşly zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ýokary hilli we ýöriteleşdirilen T hozy öndürmek bilen buýsanýar.

12Indiki>>> Sahypa 1/2