sahypa_banner04

habarlar

Alty gapakly nurbat bilen alty sany nurbatyň arasynda näme tapawut bar?

Berkidijiler barada aýdylanda, "alty gapakly nurbat" we "alty nurbat" adalgalary köplenç çalşylýar.Şeýle-de bolsa, ikisiniň arasynda inçe tapawut bar.Bu tapawuda düşünmek, aýratyn zerurlyklaryňyza laýyk berkidiji saýlamaga kömek edip biler.

A alty gapakly nurbathökmünde hem bellidiralty kelleli nurbatýa-da doly ýüplükli alty sany nurbat, altyburçly kellesi we ýüpli şahasy bolan ýüplük berkidijiniň bir görnüşidir.Wena ýa-da rozetka guralyny ulanyp, berkitmek ýa-da gowşatmak üçin niýetlenendir.Threadüplükli nurbat, nurbadyň tutuş uzynlygy boýunça uzalyp, çukuryň içine doly salynmagyna ýa-da hoz bilen berkidilmegine mümkinçilik berýär.

Beýleki tarapdan, aalty sany nurbathökmünde hem bellidirhex bolt, şuňa meňzeş altyburçly kellesi bar, ýöne bölekleýin sapakly.Alty gapakly nurbatdan tapawutlylykda, ygtybarly berkidiş döretmek üçin alty nurbat adatça hoz bilen ulanylýar.Alty nurbatyň ýüplük bölegi, alty gapakly nurbat bilen deňeşdirilende has gysga bolup, kelläniň we sapakly bölümiň arasynda okalmadyk şahany galdyrýar.

Şeýlelik bilen, alty gapakly nurbady haçan ulanmaly we haçan alty nurbat ulanmaly?Saýlaw, aýratyn programma talaplaryňyza bagly.Eger çukuryň içine doly salynýan ýa-da hoz bilen berkidilip bilinýän berkidiji gerek bolsa, iň oňat saýlama alty gapakly nurbat.Doly ýüplükli sapak iň ýokary sapagy üpjün edýär we ygtybarly berkidilmegini üpjün edýär.Alty gapakly nurbatlar köplenç tehnikada, gurluşykda we awtoulag programmalarynda ulanylýar.

Başga bir tarapdan, ygtybarly berkitmek üçin hozuň ulanylmagyny talap edýän berkidiji gerek bolsa, alty sany nurbat iň gowusydyr.Alty nurbatyň okalmadyk şahasy, hoz bilen dogry gatnaşmaga mümkinçilik berýär, goşmaça durnuklylygy we güýç berýär.Alty nurbat köplenç gurluşyk we agyr tehnika ýaly gurluş goşundylarynda ulanylýar.

Sözümiň ahyrynda, alty gapakly nurbatlar we alty sany nurbatlar meňzeş bolup görünse-de, ikisiniň arasynda möhüm tapawut bar.Bu tapawuda düşünmek, aýratyn zerurlyklaryňyza laýyk berkidiji saýlamak üçin zerurdyr.

IMG_8867
IMG_8870
IMG_8871
19_2
19_5

Iş wagty: 15-2023-nji noýabr