sahypa_banner04

habarlar

Win-Win hyzmatdaşlygyna ünsi jemlemek - uhuhuang strategiki bileleşiginiň ikinji duşuşygy

26-njy oktýabrda, ikinji ýygnakUhuhuangStrategiki bileleşik üstünlikli geçirildi we ýygnak strategiki bileleşik durmuşa geçirilenden soň gazanylan üstünlikler we meseleler barada pikir alyşdy.

“Yuhuang” işewür hyzmatdaşlary strategiki bileleşikden soň gazananlaryny we pikirlerini paýlaşdylar.Bu ýagdaýlar diňe bir gazanan üstünliklerimizi görkezmek bilen çäklenmän, eýsem hemmäni innowasion hyzmatdaşlygyň modellerini has-da öwrenmäge ruhlandyrýar.

Strategiki bileleşik döredilenden soň, kompaniýa hyzmatdaşlary bilen çuňňur saparlar we pikir alyşmalar geçirdi we saparlaryň netijeleri ýygnakda hödürlendi.

Hyzmatdaşlar strategiki ýaranlykda gazananlaryny we pikirlerini yzygiderli beýan etdiler.Olaryň hemmesi, iki tarapyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de pugtalandyrylyp, işewürligiň ösmegine goldaw berendigini mälim etdiler.

Baş müdiriUhuhuangStrategiki bileleşik döredilenden soň, hyzmatdaşlaryň kotirovka tizligi ep-esli gowulaşdy we hyzmatdaşlygy ep-esli gowulaşdy.Bu biziň hyzmatdaşlygymyz üçin berk binýat döretdi.Şol bir wagtyň özünde, kärdeşlerimiz bilen korporatiw dolandyryş we medeni düşünjelerdäki tejribämizi paýlaşdyk, bu olar bilen has çuňňur aragatnaşyk we hyzmatdaşlygy ýeňilleşdirdi.

Strategiki bileleşikler, kärhanany ösdürmegiň möhüm strategiýasy hökmünde bize giň ösüş platformasyny üpjün edýär.Has köp üstünlikleri we ösüşleri gazanmagy dowam etdireris we has gowy geljegi döretmek üçin bilelikde işläris.

IMG_20231026_160844
IMG_20231026_162127
IMG_20231026_165353
IMG_20231026_170245

Iş wagty: 15-2023-nji noýabr